FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT: BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT, 1, 2 , 3 TRAMS

REFERÈNCIA

RECOLZADA
a
ENCASTADA
a
2 TRAMS
a
3 TRAMS
a

A1. BIGA RECOLZADA. CÀRREGUES, DIMENSIONS, MATERIALS

Q AB: PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) a
Q AB: PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) a
Q pes propi (kN/m) a
L AB (m) a
CANTELL (cm) a
AMPLADA (cm) a
CANTELL ÚTIL (cm) a
FORMIGÓ HA (N/mm2) a
LÍMIT ELÀSTIC DE L'ACER (N/mm2) a

A2. BIGA RECOLZADA. MOMENTS, TALLANTS, ARMAT

M-AB
a M-BA
a
bbb M+AB
bbb
RAB
a
a
ACCIONS = ∑ REACCIONS
∑QI * LI (kN)
∑RI (kN)
RBA (kN)

(La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central respectant el màxim de un cantell o 30 cm)

A3. BIGA RECOLZADA. VALORS AUXILIARS, ESTREPS, FLETXA

NOTA: La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central de cada tram respectant el màxim de un cantell o 30 cm
MOMENT (mkN) LÍMIT
D
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2)
ARMADURA INFERIOR (cm2)
ARMADURA MÍNIMA (cm2) MECÀNICA
GEOMÈTRICA
TALLANT (kN)
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN)
QUEDEN PELS ESTREPS (kN)
ESTREPS (cm2/ml) NECESSARI
MÍNIM
SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm)
CANTELL MÍNIM PER A NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) A
FLETXA TOTAL (cm)
F/L
FLETXA ACTIVA (cm)
F/L

B1. BIGA ENCASTADA. CÀRREGUES, DIMENSIONS, MATERIALS

QAB: PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) a
QAB: PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) a
Qpes propi (kN/m) a
LAB (m) a
CANTELL (cm) a
AMPLADA (cm) a
CANTELL ÚTIL (cm) a
FORMIGÓ HA (N/mm2) a
LÍMIT ELÀSTIC DE L'ACER (N/mm2) a

B2. BIGA ENCASTADA. MOMENTS, TALLANTS, ARMAT

M-AB
M-ABD
M-BA
M-BAD
a
M+AB
M+ABD
RAB
RABD
a
RBAD
RBAD
ACCIONS = ∑ REACCIONS ∑QI * LI (kN)
∑RI (kN)

(La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central respectant el màxim de un cantell o 30 cm)

B3. BIGA ENCASTADA. VALORS AUXILIARS, ESTREPS, FLETXA

NOTA: La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central de cada tram respectant el màxim de un cantell o 30 cm
MOMENT LÍMIT (mkN)
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) SUPERIOR
INFERIOR
ARMADURA MÍNIMA (cm2) MECÀNICA
GEOMÈTRICA
ARMADURA SUPERIOR REFORÇ(cm2) ESQUERRA
DRETA
ARMADURA CORREGUDA (cm2) SUPERIOR
INFERIOR
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN)
ESTREBAT (cm2/m) NECESSARI
MÍNIM
>SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm)
CANTELL MÍNIM PER A NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) A
FLETXA TOTAL (cm)
F/L
FLETXA ACTIVA (cm)
F/L

C1. BIGA DE 2 TRAMS. CÀRREGUES, DIMENSIONS, MATERIALS

PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) Q AB(p+v)
PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) Q AB(p+0.3v)
PES PROPI (kN/m) Q AB (Pes Propi)
LONGITUD AB (m) LAB
AMPLADA (cm) BAB
CANTELL (m) HAB
CANTELL ÚTIL (cm) DAB
QCB(p+v)
Q CB(p+0.3v)
Q CB (pes propi)
LCB
BCB
HCB
DAB
FORMIGÓ HA (N/mm2)
ACER (N/mm2)

C2. BIGA DE 2 TRAMS. MOMENTS, TALLANTS, ARMAT

M-B
M-Bd
M-AB
M-ABd
M-BA
M-BC
M-CB
M-CBd
a
M+AB
M+ABd
M+BC
M+BCd
RAB
RABd
RBC
RBCd
a
RBA
RBAd
RCB
RCBd
ACCIONS = ∑ REACCIONS ∑QI * LI (kN)
∑RI (kN)

(La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central respectant el màxim de un cantell o 30 cm)

C3. BIGA 2 TRAMS. VALORS AUXILIARS, ESTREPS, FLETXA

NOTA: La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central de cada tram respectant el màxim de un cantell o 30 cm
MOMENT LÍMIT (mkN)
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) SUPERIOR
INFERIOR
ARMADURA MÍNIMA (cm2) MECÀNICA
GEOMÈTRICA
ARMADURA SUPERIOR (cm2) ESQUERRA
DRETA
ARMADURA CORREGUDA (cm2) SUPERIOR
INFERIOR
REFORÇ SUPERIOR (cm2) ESQUERRA
DRETA
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN)
ESTREBAT (cm2/m) NECESSARI
MÍNIM
>SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm)
CANTELL MÍNIM PER A NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) A
FLETXA TOTAL (cm)
F/L
FLETXA ACTIVA (cm)
F/L

D1. BIGA DE 3 TRAMS. CÀRREGUES, DIMENSIONS, MATERIALS

PERMANENT + VARIABLE (kN/ml) Q AB(p+v)
PERMANENT + 0.30 * VARIABLE (kN/m) Q AB(p+0.3v)
PES PROPI (kN/m) Q AB (Pes Propi)
LONGITUD AB (m) LAB
AMPLADA (cm) BAB
CANTELL (m) HAB
CANTELL ÚTIL (cm) DAB
QCB(p+v)
Q CB(p+0.3v)
Q CB (pes propi)
LCB
BCB
HCB
DAB
QCB(p+v)
Q CB(p+0.3v)
Q CB (pes propi)
LCB
BCB
HCB
DAB
FORMIGÓ HA (N/mm2)
LÍMIT ELÀSTIC DE L'ACER (N/mm2)

D2. BIGA 3 TRAMS. MOMENTS, TALLANTS, ARMAT

M-AB
M-B
M-Bd
M-C
M-Cd
M-DC
M-ABd
M-BA
M-BC
M-CB
M-CD
M-DCd
a
M+AB
M+ABd
M+BC
M+BCd
M+CD
M+CDd
RAB
RABd
RBC
RBCd
RCD
RCDd
a
RAB
RABd
RCB
RCBd
RDC
RDCd
ACCIONS = ∑ REACCIONS ∑QI * LI (kN)
∑RI (kN)

(La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central respectant el màxim de un cantell o 30 cm)

D3. BIGA 3 TRAMS. VALORS AUXILIARS, ESTREPS, FLETXA

NOTA: La separació entre estreps es pot doblar a la meitat central de cada tram respectant el màxim de un cantell o 30 cm
MOMENT LÍMIT (mkN)
ARMADURA COMPRESIÓ (cm2) SUPERIOR
INFERIOR
ARMADURA MÍNIMA (cm2) MECÀNICA
GEOMÈTRICA
ARMADURA SUPERIOR (cm2) ESQUERRA
DRETA
ARMADURA CORREGUDA (cm2) SUPERIOR
INFERIOR
REFORÇ SUPERIOR (cm2) ESQUERRA
DRETA
CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ (kN)
ESTREBAT (cm2/m) NECESSARI
MÍNIM
SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE ESTREPS (cm)
CANTELL MÍNIM PERA NO TENIR QUE COMPROBAR LA FLETXA >= (cm) A
FLETXA TOTAL (cm)
F/L
FLETXA ACTIVA (cm)
F/L
BIGA RECOLZADA