FITXES DE COMPROVACIÓ I PREDIMENSIONAT: BIGA METÀL·LICA D'UN TRAM

1. DADES BASE

ɣd inclós a les sol·licitacions
REFERÈNCIA
LLUM L(m)
ACER
FD (N/mm2)
CARACTERÍSTIQUES PERFIL
-
TIPUSW
(cm3)
I
(cm4)
P
(kN/ml)
0----

A
Xp (m)Pd (kN)
A
XM (m)Md (m*kN)
A
Qd (kN/m)

2. TIPUS RECOLÇAMENT

BI-RECOLÇADA tram aillat
BI-EMPOTRADA tram aillat
RECOLÇADA-EMPOTRADA tram aillat
EMPOTRADA-RECOLÇADA tram aillat
VOLADÍS-ESQUERRA tram aillat
VOLADÍS-DRET tram aillat

3. CÀLCULS

xQp
(kN)
Mp
(kN*m)
Fp
(mm)
QM
(kN)
MM
(kN*m)
FM
(mm)
Qq
(kN)
Mq
(kN*m)
Fq
(mm)
∑Q
(kN)
∑M
(kN*m)
∑F
(mm)

4. GRÀFICS

5. RESULTATS

RESULTATS
ESQUERRA CENTRE MÀXIM DRETA
M (M*Kn)----
σ (N/mm2)----
(%) de Fd----
VALIDACIÓ--- -

DEFORMACIÓ (mm)- F/L=1/-